Formularz reklamacyjny

Formularz ten należy wypełnić przy składaniu reklamacji z tytułu rękojmi, na podstawie w art. 556–576 kodeksu cywilnego

 

..................., dnia ............. 20.... r.

 

Adresat:

Little Elephant Piotr Orzyłowski

ul. Komorowska 45a

05-800 Pruszków

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel.: ..............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ..........................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: ................................................................................................................

Nazwa produktu: ..........................................................................................................................

Nr faktury / zamówienia: .............................................................................................................

Ogólna wartość produktu: .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...................................................................................................

   

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

  

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................